Du er her / Information / Rejsebestemmelser

Gældende for SportConcept by LA Travel (herefter nævnt SportConcept)

GENERELLE BETINGELSER FOR ENKELTYDELSER
Ved køb af en enkeltydelse, fx en flybillet uden indkvartering, optræder SportConcept udelukkende som formidler for det/de pågældende transportselskaber og modtager alene betaling for købte flybilletter på vegne af flyselskabet. Flyselskabet er den rejsendes aftalepart, og er ansvarlig for transportaftalens korrekte gennemførelse. Flyselskabets betingelser regulerer aftaleforholdet og gældende betingelser kan til enhver tid findes på flyselskabets hjemmeside. Da SportConcept alene er formidler af transportydelsen, er bureauet som følge heraf ikke ansvarlig for flyselskabets konkurs samt for forsinkelser, aflysninger eller manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem den rejsende og luftfartsselskab.

GENERELLE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER
Betingelserne i det følgende herunder gælder for pakkerejser købt efter 1. juli 2018 og regulerer aftaleforholdet mellem SportConcept (rejsearrangøren) og den rejsende. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med Pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/17). Ved køb af rejse har du pligt til at læse og evt. udskrive alle relevante rejsedokumenter, herunder også disse betingelser.

TEKNISK ARRANGØR
SportConcept by LA Travel, CVR nr. 39574187. Medlem af Rejsegarantifond nr. 2919.

AFTALEINDGÅELSE
Tilmelding er ikke bindende for os før depositum er indbetalt. Ved indbetaling af depositum bekræfter kunden, at rejsebetingelserne er modtaget og accepteret. Ved tilmelding fremsendes yderligere information samt oplysninger omkring betaling m.m.

REJSEDOKUMENTER
Efter aftalens indgåelse fremsendes ordrebekræftelse, hvoraf betalingsterminer vil fremgå. Når slutbetaling er modtaget, fremsendes detaljeret rejseprogram, E-tickets, billetter m.v. således, at de er fremme senest 14 dage før afrejse. Fremsendelse sker via den mailadresse, som er oplyst ved bestillingen. Den rejsende har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og straks rette henvendelse til SportConcept, hvis oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

PRIS OG BETALING
Rejsens samlede pris fremgår af ordrebekræftelse og er en såkaldt “totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt evt. tillæg relateret til de købte ydelser. På destinationerne kan der forekomme opkrævning af lokale afgifter (f.eks. tourist taxes), som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen. Frist for betaling af evt. depositum samt slutbetaling vil fremgå af ordrebekræftelsen. Misligholdes aftalen, for så vidt angår hele eller dele af betalingen, har SportConcept ret til at annullere aftalen.

AFBESTILLINGS- OG REJSEFORSIKRING
SportConcept oplyser om muligheden for, eller forpligtelsen til, at tegne en afbestillingsforsikring, der dækker den rejsendes udgifter, såfremt deltagelse i rejsen umuliggøres pga. akut sygdom (se nedenstående) En afbestillingsforsikring skal altid tegnes ved bestilling af rejsen og dækker op til afrejsedato. Ved at tegne afbestillingsforsikring kan kunden, i forbindelse med sygdom eller lignende, sikre sig tilbagebetaling af det indbetalte beløb. Forsikringen dækker, når sikrede ikke kan påbegynde rejsen pga. død eller akut sygdom-/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det der kan sidestilles hermed hos sikrede eller dennes: a) Ægtefælle eller samlever(ske) b) Forældre eller svigerforældre c) Børn eller børnebørn d) Søskende e) Bedsteforældre under 75 år f) Rejseledsager

COVID-19
Vi følger pakkerejsedirektiverne, og disse giver dig retten til at annullere en pakkerejse uden omkostninger, hvis Udenrigsministeriet (UM) fraråder rejse til din destination på rejsetidspunktet. Det er et krav, at destinationen påvirkes på tidspunktet for din rejse. Det vil sige, at hvis afrejse datoen er på et senere tidspunkt, kan vi ikke annullere pakkerejsen, da UM ændrer anbefalingerne hele tiden.

Så længe der ikke er anbefalinger fra UM om ikke at rejse til din destination gælder vores generelle annulleringspolitik. Denne giver ikke mulighed for refundering af pakkerejsen. Kontakt os hvis du har spørgsmål til din pakkerejse.

Link til Udenrigs Ministeriet:
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

GENERELLE PLIGTER
Rejsende skal være i besiddelse af et pas med minimum 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for evt. påkrævede vaccinationer – også for evt. medrejsende børn. Tjek altid noter på dine rejsedokumenter og spørg din rejsekonsulent, hvis du er i tvivl om noget. Alle oplysninger om pas og visumkrav tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har du ikke dansk pas, eller har du dobbelt statsborgerskab, skal du gøre SportConcept opmærksom herpå allerede ved bestilling. Dette for at kunne yde korrekt rådgivning, herunder henvise til relevante myndigheder. Se i denne forbindelse bl.a. www.um.dk og www.ssi.dk. Undlader du at oplyse om dette, påtager SportConcept sig intet ansvar for de følger, som evt. manglende visa, vacciner og lign. måtte medføre.

FORÆLDRESAMTYKKE
Er dit barn under 18 år og skal dit barn rejse alene til udlandet, eller rejse fx med bedsteforældre, andre voksne, skole og lignende, skal du være opmærksom på, at mange lande kræver en skriftlig samtykkeerklæring fra begge forældre. Er papirerne ikke i orden, kan barnet blive nægtet ind- eller udrejse. En samtykkeerklæring skal fremstå på engelsk og bør som minimum indeholde: Formålet med rejsen og kopi af rejseplan, navn og tlf. nr. på den under rejsen ansvarlige voksne, underskrift fra minimum én forælder (helst begge). For mere information henvises til Udenrigsministeriets hjemmeside

REJSEDOKUMENTER
Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af dennes rejsedokumenter, er identiske med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas. I internationale reservationssystemer findes dog ikke Æ, Ø, Å, så det vil fremgå som hhv. AE, OE og AA. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til SportConcept, som vil forsøge at rette fejlen. Beror uoverensstemmelsen på den rejsendes forhold, vil udgifter forbundet hermed afholdes af denne. Hvis ændringer ikke er muligt, kan den rejsende ikke holde SportConcept ansvarlig. Overholder den rejsende ikke kravene til pas, visa, øvrige indrejsedokumenter, sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidigt fremmøde, check-in samt ordensbestemmelser, kan den rejsende ikke gøre krav gældende, hverken mod SportConcept eller underleverandøren til pakkerejsen, for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af den rejsendes generelle pligter medfører.

CHECK-IN
Check-in tider varierer afhængig af flyselskab og lufthavn. At check-in skal være afsluttet 2 timer før afgang, er “tommelfingerreglen” inden for Europa, og i de fleste tilfælde tilstrækkeligt. Det er dog ingen garanti, og generelt bør du tjekke check-in tider og krav på flyselskabets hjemmeside. Det er den rejsendes eget ansvar at møde rettidigt op til check-in. Du bør derfor tage højde for trafikforhold og evt. lange køer ved pas- og sikkerhedskontrollen – særligt i højsæsonen. I de tilfælde hvor du ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal du rette henvendelse til den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis ikke du opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal du kontakte SportConcept. Ved manglende henvendelse til hhv. leverandøren og/eller SportConcept, vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og du vil ikke kunne benytte ydelsen eller få betalingen for den refunderet. Er flybilletter en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i den korrekte rækkefølge. Hvis ikke, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Du kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger i en flybillet, fx kun en hjemrejse.

TIDER/REJSEPLAN
De anførte tider i rejseplanen er altid lokaltider. Efter udstedelse af billetter m.v. er det ikke unormalt, at der forekommer ændringer, som er uden for SportConcept, kontrol. Som rejsende har du pligt til at holde dig opdateret om afgangstider og -steder for de inkluderede transportmidler. Søg information hos flyselskab, rederi, hotel, lokal repræsentant eller via internettet og hold altid godt øje med sidste øjebliks ændringer via skærme i luft- og skibshavne. Terminal-, gate- og tidsændringer sker jævnligt, og rejseplanen må derfor til en vis grad anses som vejledende. Anførte destinationer på en krydstogtsrejse er ligeledes vejledende, og kan til enhver tid ændres og/eller annulleres, såfremt rederiet skønner det nødvendigt pga. vejrforhold eller gæsternes sikkerhed.

KUNDENS AFBESTILLING AF REJSEN
Ved afbestilling indtil 60 dage før afrejsen tilbageholdes depositum.
Ved afbestilling 59-31 dage før afrejse tilbageholdes depositum samt 50% af totalbeløbet.
Ved afbestilling fra 30 dage før – og frem til afrejse – tilbageholdes rejsens fulde pris

Rejsens pris er beregnet ud fra et bestemt antal personer, hvilket bevirker at hvis en deltager på en grupperejse, flerpersoners lejlighed eller lignende afbestiller, så rabat bortfalder, reguleres prisen automatisk for de øvrige. Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på det af SportConcept fastsatte afgangssted, eller har mangelfuldt/ugyldigt pas mv. og derfor ikke kan deltage, vil ikke kunne opnå nogen tilbagebetaling af det indbetalte beløb. Kunden kan endvidere afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder. Kunden har i så fald krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

ALMINDELIGE FORHOLD
Henstillinger fra rejseleder/hotellet etc. skal følges af deltagerne. Efterkommes de ikke, kan der i særlige tilfælde blive tale om udelukkelse fra selskabet. I sådanne tilfælde kan der ikke på nogen måde rejses krav om erstatning af nogen art, ligesom omkostninger til hjemtransport er for egen regning. Rejsedeltagere er selv ansvarlige for overholdelse af hotel-ordensregler og myndigheders fastsatte love og bestemmelser.

AFLYSNINGER/PRIS/PROGRAMÆNDRINGER
Aflysning af en rejse kan finde sted, hvis forhold uden for arrangørens kontrol gør det nødvendigt – eller hvis der i forbindelse med stævner/turneringer kommer så få tilmeldinger, at stævnet/turneringen ikke kan gennemføres. Normalt sker aflysning med 14 dages varsel. Ud over tilbagebetalingen af det indbetalte beløb vil rejsedeltageren ikke herved kunne påregne nogen godtgørelse. Bureauet forbeholder sig ret til prisreguleringer som følge af valutaændringer, stigende transportudgifter, skatter og afgifter, olietillæg etc.. Arrangøren kan kun forhøje den aftalte pris for pakkerejsen som følge af ændringer i:

  • Transportomkostninger, herunder brændstofpriser.
  • Skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter eller
  • Valutakurser som er anvendt til beregningen af den pågældende pakkerejse på datoen for tilbudsgivningen.

Såfremt forhold, der ligger uden for arrangørens kontrol, bevirker programændringer, fx. ændring af rejserute, ændring til andet hotel af samme standard etc. vil arrangøren på bedst mulige måde forsøge at afhjælpe disse ændringer til så ringe gene for kunden som muligt.

FORCE MAJEURE
SportConcept kan aflyse en rejse på grund af force majeure (katastrofe, strejke, optøjer, krigshandlinger eller lign. forhold) SportConcept er da forpligtet til straks at underrette de tilmeldte. Lider kunden tab som følge af, at arrangøren ikke kan opfylde de aftalte vilkår, eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning fra arrangøren, medmindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som arrangøren eller nogen arrangøren er ansvarlig for ikke med passende omhyggelighed, kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet. Det indbetalte beløb vil ubeskåret blive tilbagebetalt, derudover tilkommer der ikke rejsedeltageren nogen erstatning.

ANSVAR
Bureauet påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser, etc. der er en følge af aftalebrud, trafikforhold/uheld eller andre forhold, som bureauet er uden indflydelse på. Eventuelle ekstraudgifter som følge heraf, påhviler rejsedeltageren, men vil forsøges afhjulpet på bedst mulige måde fra arrangøren. “Sker der skade på kundens person, skal arrangøren hurtigst muligt søge at komme kunden til undsætning”. REJSEFORSIKRING KAN TEGNES VIA BUREAUET.

TRÆNINGSBANER/TIDER
Inden afrejse sendes udførligt program over træningslejren – med beskrivelse af træningstidspunkter, træningskamp etc. Ændringer der måtte ske undervejs, som SportConcept ingen indflydelse har på; bl.a. ændring eller aflysning af træningstider/kampe etc. på grund af fx. vejrlig, vil forsøgt afhjulpet på bedst mulige måde. I sådanne tilfælde forsøger vi altid at finde alternative baner (uden vi dog altid kan give en garanti for, at det lykkes) – dog må lavere standard forventes. Kunden har i disse tilfælde ikke krav på økonomisk kompensation. På grund af højere varmegrader på de fleste af vore destinationer må man ikke altid forvente samme høje banestandard (fodbold) som i Skandinavien

MANGLER OG REKLAMATION
Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse – undervejs eller på rejsemålet – skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til SportConcept, dennes repræsentant på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår. Hvis SportConcept’s repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe, eller ikke afhjælper tilfredsstillende, skal du straks reklamere direkte til SportConcept. Du bør sikre dig, at evt. reklamationer bliver noteret af SportConcept underleverandører på stedet – f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør du sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen. Undlader du at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for retten til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelse af evt. kompensation. Bemærk, binder du dig kontraktligt med underskrift på et dokument på din rejse, eks. ved billeje, vil dette være gældende, uanset hvilke informationer, der måtte være givet af SportConcept. I disse tilfælde kan SportConcept ikke være behjælpelig med evt. erstatningskrav. Tjek altid hvad du underskriver, da du hæfter for det.

MODREGNING VED UDBETALING AF ERSTATNING OG/ELLER KOMPENSATION
Ved fremsendelse af reklamation til SportConcept skal du oplyse, om der også er søgt erstatning eller kompensation fra fx flyselskab eller anden transportør på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold. Har du modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har SportConcept ret til at modregne erstatning og/eller kompensation, efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, i den erstatning og/eller kompensation, som den rejsende har modtaget fra transportøren.

VÆRNETING OG LOVVALG
Kan enighed om et erstatningskrav og/eller beløb mv. ikke opnås ved klage over pakkerejse til SportConcept, kan klagen indbringes for Pakkerejse- Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. Se: www.pakkerejseankenaevnet.dk

FORBEHOLD
Der tages forbehold for eventuelle tryk- eller skrivefejl i programmet, samt åbenbare forkerte priser